Historik

Den 17 juni 1989 invigdes de första 9 hålen på Gumbalde. Initiativtagare var Anita och Lars Lagergren som hämtade inspiration från andra golfanläggningar runt om i världen. På denna sida hittar ni diverse historik om Gumbalde. Mer kommer att publiceras efterhand under jubileumsåret 2019 (-2020).

Juniorverksamhet med Anders Svensson

Träningspyramid

Träningspyramid

Under åren 2004 till 2008 var jag ansvarig för klubbens juniorverksamhet och har ombetts skriva några rader om den framgångepok som klubben upplevde under dessa år. En framgång som gav eko inte bara på Gotland utan även i övriga golfsverige hela vägen upp till Svenska Golfförbundet (SGF) i Golfens hus.

Jag kommer även inledningsvis ge några korta tillbakablickar för perioden från klubbens begynnelse fram till 2004.

Underlag till texten har hämtats från utskick till medlemmar som skedde under perioden i form av informationsbrev, dokumentet Grundkurs Golfens historia och från boken ”STÅNGA Idrottssocknen” skriven av en av byggdens största idrottspersonligheter Bengt Wallin.

Första utkastet till denna text hamnade på nio (9) sidor som nu bantats ner till fem (5) sidor. Ni förstår att det finns mycket att berätta.

Åren 1989-2004

Under klubbens första år etablerades den verksamhet som normalt finns inom en golfklubb med fungerande Tävlings-, Dam-, Juniorkommitté etc.

Ett antal engagerade medlemmar tog sig an de första juniorerna och träningsgrupper startades upp. Träningsfliten var stor och inom några år började några av våra juniorer bli riktigt duktiga golfare. De första åren höll Vidar Stenberg i juniorverksamheten och anordnade en av (om inte den första) klubbens första tävlingar.

Under 1999 tog klubbens styrelse beslut om en juniorsatsning, som slog väldigt väl ut. Under denna period hade klubben en ”egen” pro anställd som starkt bidrog till den drastiska ökningen av aktiva juniorer. Tids nog fick pron andra uppdrag och verksamheten ebbade ut.

Vi kan inte utelämna den inverkan Patrik Löfgren hade på knattarna och juniorerna under sin tid som Pro på Gumbalde. Jag hör fortfarande historier om när han smög in i Skänken med knattarna och ”snodde” glass efter träningen. Han gjorde skillnad och fick barnen att ha kul med golfen.

Åren 2004-2008

När vi blev permanent boende på Gumbalde 2004 var Gumbalde en typisk landsortsklubb med normal juniorverksamhet, hade någon grupp i träning under sommarperioden. Något behövdes göras för att få fart på verksamheten och vi initierade en mycket seriös satsning.

En Junior- & Elitkommitté bildades och en nulägesanalys genomfördes varefter en Verksamhetsplan togs fram. I denna formulerades övergripande huvudmål och en mängd delmål. Klubbens styrelse ställde sig bakom satsningen och en Sponsorkommitté bildades med huvuduppdraget att dra in pengar till juniorverksamheten. Vi hade också en avlönad resurs, Marie, som gjorde skillnad genom sitt engagemang med ungdomarna där hon såg till att alla var sedda och blev en del av gemenskapen. Hon arbetade även intensivt med sponsorverksamheten. En satsning av denna omfattning är inte gratis då den kom att innefatta omfattande deltagande i tävlingar på fastlandet.

Förutom ovan lyckades vi få ett 15-tal föräldrar att bli engagerade i verksamheten som coacher och ledare. Dessa ideella krafter som drog åt samma håll var en helt avgörande faktor för framgångarna som kom. Det är inte att förglömma alla tösar och sorkar som var orsaken till själva verksamheten.

En träningspyramid etablerades för de olika kategorierna av juniorer, från de yngsta knattarna (Bogey) till de allra skickligaste (Albatross). Anläggningens Pro, Fredrik Ström, engagerades i verksamheten och ett separat avtal tecknades med denne. Kriterier för varje grupp togs fram och mål formulerades.

Dubbelpyramid

Dubbelpyramid

Denna pyramid kom att utvecklas till en ”dubbelpyramid” inför säsongen 2006 och kom då även att inkludera även klubbens seniorer. Man kan säga att juniorverksamheten bidrog positivt till även seniorernas verksamhet.

Noterbart att Svenska Golfförbundet visade intresse för vår pyramid och till viss del används fortfarande av landslagen idag.

Inom klubben utsågs en utpekad Idrottsansvarig som ansvarade för den idrottsliga verksamheten. Huvuduppgiften var att utveckla klubbens Verksamhetsplan årligen.

Vi formulerade en vision: ”Alla juniorer på Sudret skall innan 21 års ålder lockats till Gumbalde och givits möjlighet att spela golf efter sina egna förutsättningar.”

Även ett övergripande Idrottsmål formulerades: ”Det övergripande målet för idrottsverksamheten är att Gumbalde GK skall inom två år (senast 2006) skapat Sveriges roligaste och populäraste juniorverksamhet som genererar tösar och sorkar med så hög spelförmåga, regel- och golfkunskap att de bästa etablerar sig på Telia Tour senast 2008 och övriga ges en god grund i sitt fortsatta golfspel samt blir de mest välutbildade på Gotland.”

Ett i mångas ögon en något kaxigt målsättning medan andra var skeptiska till det högt satta målet. Målet som många såg som ouppnåeligt nådde vi 2006 då vi av SGF erhöll utmärkelsen ”Årets junioranläggning 2006”. Förutom äran fick vi mottaga 10.000 kr på förbundsmötet (checken finns att beskåda i klubbrummet). Med andra ord var vi nu BÄST i landet! Då Sverige är i världstoppen när det gäller amatör- och juniorgolf kan man dra slutsatsen att vi tillhörde världseliten när det gällde juniorgolfverksamhet! Inte illa av en liten landsortsklubb på södra Gotland.

4 B är ett begrepp som infördes inom JEK som sedermera var klubbens vision under några år.

4 B = Bra, Bättre, Bäst, Bibehåll

Ett motto för verksamheten togs även fram ”En för alla, alla för en”. Ledord såsom Gemenskap, Glädje, Trygghet, Uppmuntran och Laganda togs fram och var vägledande för all juniorverksamhet inom klubben samt en ledstång för alla ledare och aktiva i verksamheten.

Nora Olofsson, Lina Svensson Lagergren, Emmie Pettersson och Annika Sörenstam

Nora Olofsson, Lina Svensson Lagergren, Emmie Pettersson och Annika Sörenstam

Nedan ger jag i punktform de mest påverkande händelser och aktiviteter som vi hade igång och som bidrog till framgångarna:

 • Vi hade lag som deltog i Bankboken Tjejer och senare Skandia Scramble (Riksfinal tre år i rad)
 • Vi hade juniorer och lag som deltog i Lilla Stockholmsligan (sårkar och tösar), Tjejligan, FSB Cup, PGA Junior Challenge, samt aktivt tävlande på Föreningssparbanken Tour Distrikt, Regional och Riks och självklart Juniortouren på Gotland
 • Träningsgrupper enligt pyramiden, första året ökade vi andelen juniorer i träning med 64%, vi hade som mest ett 100-tal i träning. Vi fortsatte att öka antalet juniorer i aktiv träning även om trenden i riket var sjunkande
 • Inomhusträning i Visby vintertid samt innebandy på Malmgard varje måndag hela vintern för alla juniorer
 • Silvercertifikat för juniorvänlig golfanläggning av Svenska Golfförbundet (SGF) 2005, Guldcertifierade 2006
 • 2006 över 400 skolelever från årskurs 0-6 från skolorna på Sudret kom för att prova på golf på Gumbalde och 100 elever under 2007
 • Vi fick skicka ett töislag till den Norska Riksfinalen av deras ”Jentegolf” efter inbjudan av SGF 2006. Fick samtidigt skicka ett sårklag för utbyte med Hauger GK utanför Oslo. Detta som ett tecken på den juniorverksamhet vi bedriver på klubben
 • 2005 fick vi inbjudan till Skandia Junior Challenge på Barsebäck med Annika Sörenstam. Kriteriet för inbjudan var en bra och utvecklande juniorverksamhet. Att sedan flickorna fick spela med Annika och hamnade i Lilla Sportspegeln gjorde inte saken sämre.
 • Sponsorer till juniorverksamheten där våra 2 huvudsponsorer (Tankvärt och Gotlandsresor) innebar en helt ny klädkollektion, utan kostnad för juniorerna.
 • Avtal tecknades med 15 elitjuniorer. Dessa avtal innebar för klubben/bolaget; stöd vid knatteträning, städning av banan och rangen, kanslistöd m.m. Juniorerna fick i sin tur tillgång till extra träning, Logg-bok för tävling och träning, hela klädkollektionen, samt tävlingsersättning för att möjliggöra tävlande på fastlandet.
 • Fria träningsbollar för juniorer/knattar i träning
 • Nominerade på Gotland till Årets ungdomsförening 2005 och tog hem utmärkelsen ”Årets ungdomsledare 2005 på Gotland” samt ytterligare en nominering till Året ungdomsförening 2006. (Vi var bäst i Sverige men lyckades inte vara bäst på Gotland, Jantelag?)
 • Vi erhöll utmärkelsen ”Årets tävlingsarrangör FSB ungdomstävlingar 2005” i konkurrens med ca 250 andra arrangörer i Sverige! Vi fick mottaga diplom och 5.000 kr på SGF´s förbundsmöte. Stor och ovärderlig insats av många medlemmar i klubben gjorde detta möjligt
Glada lägerdeltagare

Glada lägerdeltagare

 • Under några år genomförde vi 2-dagars läger på sommaren med övernattning och mycket lek och golfträning för alla
 • Genomförde utbildningar i Golfens historia, främst för juniorer men även seniorer
 • Varje sommarsäsong avslutades med en avslutningstävling med mat på Salen (ofta Taco buffé). Ett år hade vi uppskattad maskeradgolf (artikel i Svensk Golf) och ett år Discogolf
 • Föreläsning SGF seminarium ”Det goda exemplet” för 70 delegater från hela golfsverige
 • Utbildningsplan för ledare och coacher (Grundpaket Utbildning Ledare) där ledare och coacher erbjöds utbildning, både i extern som intern regi (några år senare kom liknande upplägg från SGF)
 • Otal framgångar av juniorer på Klubbmästerskapen, Distriktsmästerskapen och på Order of Merit på Gotland, representanter från klubben i NatWest Island Games etc.
Avslutning 2006

Avslutning 2006

Ovan är endast ett axplock av händelser och aktiviteter under denna perioden. Vad som kanske viktigast är att vi under dessa år formade och fostrade framtidens medlemmar och golfare. Detta skedde samtidigt som vi hade vansinnigt kul tillsammans med alla barn.

Många av de som deltog i klubbens juniorverksamhet har i vuxen ålder gjort golfen till sin födokrok. Nämnas bör Johnny Stenegärd (spelade upp för grönt kort för undertecknad) numera verksam nere i Dubai som golf course architect på Harradine Golf i Dubai. Johnny var även med och byggde Bro Hof.

Lina Svensson Lagergren, tidigare Pro på Vasatorps GK och numera på Kristiandstads GK i Åhus (spelade fyra år collegegolf i USA med bl.a. en seger, uttagen till Women’s Golf All-Louisana Team 2013 tillsammans med Madelene Sagström)

Martin Munkhammar, tidigare Pro på Gumbalde GK och Slite GK och numera Headpro på Visby GK.

Lillebror Adam Munkhammar var under flera år banarbetare på Gumbalde och är sedan några år banarbetare på Kalmar GK.

Filip Andersson var under flera år banarbetare på Gumbalde och Visby och numera Greenkeeper på Kalmar Golfklubb.

Mattias Olsson var också en av ”småglinen” som var med i början och sedermera blev Pro på När GK.

Grunden till alla framgångar och utmärkelser kan härledas till alla de engagerade och entusiastiska ledare och föräldrar som gjorde hela vår verksamhet möjlig, utan Er hade det inte varit möjligt, TACK!

Samtidigt kan vi konstatera att de styrdokument som togs fram i juniorkommittén med väl dokumenterade mål och delmål samt en tydlig värdegrund innehållande vårt Motto ”En för alla, alla för en” och ledorden Gemenskap, Glädje, Trygghet, Uppmuntran och Laganda bidrog till framgångarna. Detta tillsammans med en styrelse som stod bakom satsningen och alla Sponsorerna som i princip bekostade hela juniorverksamheten blev allt möjligt. Avgörande var också att vi hade en anställd på klubben på halvtid, Marie, som såg till att alla var sedda, delaktiga och höll ihop knattarna och juniorerna samtidigt som hon jobbade aktivt med sponsorerna.

Avslutningsvis behövs det ett par ”nyttiga idioter”, ett begrepp jag myntade på SGF seminariet i Linköping där jag fick presentera Gumbaldes resa med juniorverksamheten med presentationen ”Det goda exemplet från landsortsklubb till bäst i Sverige”. Siktar du mot stjärnorna når du kanske trädtopparna och det gjorde vi verkligen. Dessa år var de absolut roligaste i mitt golfliv. (Nu kallar jag ingen annan idiot än undertecknad själv).

Kom ihåg ”Golfen förlänger livet!” // Anders Svensson

Källor:

 • Informationsbrev Gumbalde GK 2004-2008
 • Boken ”STÅNGA Idrottssocknen” av Bengt Wallin
 • ”Golfens Historia” av Anders Svensson

Intervju med Mats Wahlqvist – 29 november 2019

Mats å jag

Mats å jag

Hej Mats!

Du har jobbat länge och betyder mycket för Gumbalde, och golfgotland. Nu ska du sluta och njuta av pensionärslivet. Vill då passa på att fråga dig lite om din tid här.

Hur känns det nu att sluta efter alla år?

- Det känns skönt, har varit inställd på det sedan 2017 då jag tog beslutet. Gav tid till ägarna att hitta en ny.

Berätta – när kom du till Gumbalde från början, och vad gjorde du då?
 
- Jag anställdes på Gumbalde som greenkeeper 1990 av Lars Lagergren och Creo Finans som då ägde banan. Har en bakgrund inom jord- och skogsbruk sedan tonåren. Jobbade på Visby GK sedan 1987 när jag blev värvad till Gumbalde. 1993 tog banken Mandamus över banan. Då blev jag anställd som Drifts-VD. Jobbade mycket med Håkan Ahlqvist som var ordförande i Gumbalde AB och drev alla investeringar. Som VD hade jag totalansvar för hela anläggningen – drev shop och restaurang och fortsatte som banchef. Ansvarade till exempel för ombyggnationen av nedre delen av hotellet. Mycket möten med banken om hur vi skulle jobba.
 
1992 gick hotellet i konkurs och Creo Finans som var stora på den tiden tog över efter att det drevs via konkursförvaltaren ett tag. Creo Finans gick upp i Mandamus som sedan sålde anläggningen 1997. Du slutade i samband med att de fem nya ägarna tog över. 1998 kom även Yngve Andersson och Gotlandsresor in som delägare. Vad gjorde du under den här perioden när du inte var på Gumbalde?
 
- 1998 till 1999 jobbade jag som banchef på Trummenäs GK. 1999 drev jag dessutom restaurangen tillsammans med min sambo Birgitta Hederstedt. 2000 blev jag värvad till Djursholms GK av gamla Gumbaldemedlemmar som Driftschef. En stor ombyggnation av Djursholm påbörjades 2004. Jag jobbade ett år åt byggherren Swedish Golfcourse Development med arkitekten Bob Caines. 2005 började jag som konsult och föreläsare åt Golfmaskiner AB. Konsultade med maskiner på Gumbalde för att få ordning på greenerna.
 
Det var under detta jobb som Yngve och Ove Hejdenberg fick upp ögonen för dig och gav dig ett bud att komma tillbaka som banchef från våren 2006. Ni utvecklade mycket under tiden med Gotlandsresor, men kan du nämna några viktiga projekt du varit med om under hela din tid på Gumbalde?
 
- Ett stort projekt är såklart utbyggnaden från 9 till 18 hål som genomfördes 1990 till 1992. Där jobbade jag själv från början. 2006 ville vi göra banan mer spelbar för damer och la igen flera vattenhinder. 2006 till 2007 byggdes även hål 3 om och de nya hålen 13 och 6 byggdes. Allt gjordes i egen regi med inhyrda maskiner parallellt med vanliga driften av banan. Efter att nya hålen invigts, med champagne, så gjordes hela bansträckningen om. En helt ny klippning med till exempel semiruff framför korthål gjordes också för att göra det lättare att spela för de med högre handicap. Det satsades på finare maskiner till skötsel av greener och bättre gödning som höll bättre över hela säsongen.
 
Jag vet att ni hela tiden gjort allt med egen personal och att du lärt upp många under din tid på banan. Till exempel Johnny Stenegärd, Filip Andersson och Adam Munkhammar som nu jobbar på andra banor inom golfvärlden. Vilka fler projekt har du gjort med nuvarande banarbetare på senare år?
 
- Det har hela tiden varit något utvecklingsprojekt på gång. Vi har byggt om 17s green, utvecklat bunkrar och stigar, byggt en ny puttinggreen och ändrat bevattningen till exempel.
 
Vad kommer att vara det starkaste minnet från Gumbalde?
 
- Att vi med liten personal lyckats hålla så bra kvalitet på banan. Lyckats klara ut problem när de dykt upp. Jag har också jobbat mycket med att skaffa sponsorer, både som VD och banchef.
 
Kan du säga vad du är mest stolt över?
 
- Ja, det var när vi lyckades få hit damtouren till Gumbalde 1994. Då var det mycket aktiviteter på banan. Jag lyckades övertala VDn för Volvo Anläggningsmaskiner Norden AB att lämna 100 000kr till prispengar.
 
Vad skulle du säga är styrkan med Gumbaldes golfbana?
 
- Det är variationsrikedomen på banan – de olika längderna på hålen, att banan blir spännande med olika väder. Det finns också en helhet som anläggning med golf, restaurang och hotell.
 
Hur ser du på möjligheterna med att Pierre Fulke tar fram en Masterplan för anläggningen?
 
- Jättebra, det är en av Sveriges mest anlitade och kunniga banarkitekter. Krävs finansiering för att det ska fungera.
 
Vad kommer att behövas för att Gumbalde ska bli bana nr 2 igen på Gotland, efter Visby GK?
 
- Det krävs ombyggnad av flera greener samt en ny, trevlig bansträckning. För att lyckas med detta behöver det tas hjälp av arkitekten och ett professionellt byggteam som kan göra jobbet.
 
Mathias Wennergren tar över som ansvarig för banskötseln – har du några ord på vägen till honom?
 
- Mathias har ambitionen och vet hur det funkar. Vi har haft en överlämning under året. Han behöver stöttning och arbetsro. Viktigt att Mathias är med i banprojektet fullt ut från början.
 
Väldigt glädjande så ökade Gumbaldes medlemsantal med 10% 2019 – vad kommer att krävas för att den trenden ska hålla i sig?
 
- Det kommer att krävas att det blir en satsning man kan lita på för utveckling av banan, så klubben kan jobba med att skapa klubbkänsla.
 
Hur tror du en kan knyta mer barn och ungdomar till klubben?
 
- Jobba med föräldragrupper. Få till en lokal där ungdomar kan vara. Satsa på aktiviteter utanför golfen – när de trivs att vara på anläggningen upptäcker de förhoppningsvis golfen också.
 
Ja, du är ju också anledningen till att jag började spela golf, via moster Birgitta, mamma och pappa. Hur ser du på din roll att locka fler till golfen?
 
- Genom åren har jag haft flera prova på-dagar och –helger med scramble på banan direkt. Gratis såklart – för både vuxna och barn. Jag har också lockat flera av de sponsorer jag jobbat med till golfen.
 
Jag vet att du har ett väldigt stort engagemang i Gumbalde – var kommer det ifrån?
 
- Det kommer från att jag alltid varit engagerad – mycket inom fotboll och hockey, läger med Röda Korset och lumpen till exempel. Även att jag varit med att bygga upp anläggningen från början.
 
Många kommer ihåg din basröst i alla sånger du bjudit på – är det något du kommer att utveckla nu?
 
- Haha, nej... Sången kommer av torsdagstävlingarna vi hade förr på klubben när alla sjöng. Då var det bra klubbkänsla. Viktigt att restaurangen är med på noterna. Tips! Öppna upp Salen som klubbhus så alla kan vara där, och lägg om banan så 18:e hålet spelas mot klubbhuset.
 
Hur ser du nu på livet och golflivet framåt?
 
- Jag ska operera knät i vår så det blir nog inte så mycket golf under 2020. Jag och Birgitta har köpt en husbil så det blir många resor med den. Vi åker till Sydafrika innan operationen och spelar mycket golf. Jag blev avtackad av ägarna med en spelrätt för 2020 och ett par flaskor med gott att dricka. Hoppas på att spelrätten räcker 2021 eftersom jag ska operera mitt knä.
 
Tack Mats för denna intervju, mycket trevligt! Hur känns det nu?
 
- Känns bra nu! Sen vet man aldrig vad som händer i framtiden. :-)
 

/Susanne Johansson

Oktober 2019 - Klubbrummet och minnestavlor

Klubbrumet oktober 2019

Klubbrumet oktober 2019

Klubbrummet som vi har idag har genom åren varit både shop såväl som reception. I begynnelsen var det ett hönshus som tillhörde gården Gumbalde. Under restaureringen lät man smakfullt behålla märken vid fönsterkarmarna som visar hur hönsens klor skrapat av kanterna. Under årens lopp har klubbrummet flyttat runt på anläggningen. Under några år var det inhyst i nuvarande markhotellrum mot den nya puttingreenen, under en period i det som idag nyttjas som matsal för hotellgästerna.

En viss justering av möbleringen har under helgen (12-13 oktober 2019) genomförts och klubbens historia förevigas med hjälp av tavlor och placketter på väggarna.

Ett par tavlor återspeglar invigningen 12 juni 1993 av 18-hålsbanan med kungligt närvaro, Prinsessan Birgitta och hela svenska kändisentouraget med Lill-Babs, Robert Wells, Kent Finell m.fl. Detta var tiden innan Robert Wells blev känd och drog land och rike runt med lastbilskaravan med utrustning. Denna gång hade han ett lastbilsflak och en elorgel till sitt förfogande. En annan liten anekdot är att under dessa dagar provade Lill-Babs på golf för första gången på vår drivingrange, som då låg där övningshålen vid verkstaden nu ligger, iförd högklackat och baddräkt med shorts. Kanske inte helt enligt gängse kutym eller golfetikett. Givetvis hamnade foto i kändispressen, Hänt i veckan. Senare samma år när tidningen publicerade dessa bilder blev Lars uppringd under julhelgen av en extremt upprörd klubbchef bosatt i Spanien. Han ifrågasatta starkt vilken typ av golfklubb vi var som kunde tillåta denna klädsel. Hade nämligen skapat problem för dessa utlandssvenskar då deras fruar önskade kopiera denna klädkod. Kan nämna ett ganska roande samtal att överhöra. Silverklubban som genomfördes under invigningen hade Göran Zachrisson som initiativtagare och beskyddare. En härold drog genom Visbys gator dagarna innan för att förkunna detta evenemang. Vandringspriset har sin givna plats i klubbrummet. Även invigningen av Stångkvie flygfält (”Lars-landa”) Pingstafton 1992, flygfältet finns förevigat. En verksamhet under tiotal år gav ett pittoreskt inslag i Stångas ljudbild med fallskärmsklubbens verksamhet.

Ett annat kollage är en samling foton från klubbens första års verksamhet. Här kan vi skymta första krögarparet Lelle och Eva som under ganska provisoriska förhållanden innan bygget blev klart levererade fantastisk mat med danskt gemyt. Klubbens första årsmöte på Malmgard 11 februari 1989 finns även med, där hade vi bjudit in Inger Lind och Bruce Grafton som föreläsare. Första KM 1989 blev starten för en mycket uppskattad tradition med KM-fest som fortlöpte under många år. I år hade vi omstart av denna traditon och förhoppningsvis kan vi få till en årligen återkommande klubbfest i samband med KM där klubbens medlemmar samlas och förutom spel umgås under gemytliga former.

Många kända ansikten att finna på bilderna som väcker goda minnen till liv. Vissa inte bara yngre utan även i några fall mindre (inte bara till ålder och längd).

I trappan upp till kansliet finner ni en tavla med diverse artiklar från klubbens första år. Kan starkt rekommendera att läsa dessa om klubbens historia.

Förutom de fotokollage som nämnts har en vägg fyllts med diplom från Gotlands Golfförbund för våra lag som genom åren vunnit Gotlandsserien, perioden 2002-2013 (kan finnas senare diplom som vi inte lyckats lokalisera). Imponerande resultat och det mest framgångsrika lag vi har är Damlaget med sex (6) sex segrar följt av Veterandamernas fem (5), herrarna fyra (4) och junioreras tre (3).

Vidare har de placketer vi förärats av Svenska Golfförbundet när vi varit tävlingsarrangör för ungdomstävlingar hängts upp. Som kronan på verket erhöll vi 2005 utmärkelsen Årets tävlingsarrangör av ungdomstävlingar. Detta i konkurrens med över 200 andra tävlingsarrangörer.

En vägg har vi vikt åt klubbens storhetstid med den uppmärksammade juniorsatsning som genomfördes 2004-2008. Bl.a. Silvercertifierad juniorvänlig anläggning 2005 som följdes upp med Guld 2006. Fotokollage från några lyckliga juniortöisers äventyr när vi fick inbjudan att skicka tre töiser att spela Scandia Junior Challenge på Barsebäck tillsammans med ingen mindre än damgolfens största spelare, Annika Sörenstam. 2006 fick vi utmärkelsen Årets Junioranläggning. D.v.s. den bästa juniorklubben i hela riket. En epok i klubbens historia som saknar motstycke i golfsverige. En liten ort på landsbyggden skapade en verksamhet som fick hela golfsveriges blickar på sig. Kan nämna att den träningspyramid vi tog fram (hänger i bagboden) kopierades av SGF för sin landslagsverksamhet.

Givetvis hänger HIO-tavlan och klubbmästare Dam och Herr kvar på sina platser. Skåpet med pokaler har flyttats och där har vi några av de finaste pokalerna att erövra i klubben.

Vid ingången till hotellet finner ni en tavla med foton som visar hur den gamla hästladan byggdes om och blev hotell. Många kända lokala hantverkare varit delaktiga i skapandet av Gumbalde.

Jocke har ett antal tavlor att placera i resturangen som visar hur den gamla ladan blev Skänken och Salen. En fantastisk omvandling och lokaler vi skall vara stolta över att kunna nyttja. Vyn i Salen med den pampiga brasan i ena änden och fönsterfasaden mot Stånga kyrka i andra saknar motstycken i golfsverige.

Hoppas justeringarna av klubbrummet och synliggörandet av delar av vår historia kan öka vår klubbkänsla och det faktum att vi har en fantastisk historia att titta tillbaka på dessa första 30 åren. Använd klubbrummet som ett rum där klubbkänsla och samvaro spirar. Något att ta med oss in i framtiden där många spännande saker på agendan, Jubileumsfesten 1 augusti 2020 är en av dessa och en annan den Masterplan som Pierre Fulke fått i uppdrag av bolaget att ta fram, skall bli extremt spännande att följa.

Gumbalde Golfklubb en klubb att vara stolt över.

Kom ihåg ”Golfen berikar livet!”

/Marie och Anders Svensson

PS. Vi hjälps åt att hålla snyggt i klubbrummet. DS.
 
Fler bilder från det uppdaterade klubbrummet finns längst ner på sidan.
 

Augusti 2019 - Gumbalde Golfklubb 30 år

Anders Svensson

Anders Svensson

Själva gården Gumbalde har anor tillbaka till 1600-talet. Det finns uppgifter på att äldsta delen av mangårdsbyggnaden är från 1622. Under århundraden har gården varit en av de största i bygden, om inte den största. Redan namnet Gumbalde vittnar om detta. Gum står för den främste och balde betyder i trakten. Alltså, den främste i trakten.

Under olika tider har gården fungerat som värdshus, och resande från eller till Sudret har övernattat och ätit på gården när djuren vilat i stallen.

Under 1800-talet brann delar av gården ner, ladugårdsbyggnaden. Det som idag är restaurang och omklädningsrum var förr ladugård som var byggd i vinkel så en stor innergård bildades.

Under 1980-talet började idén om att bygga en riktig golfbana ta form i huvudet på Lars Lagergren. Lars är född och uppvuxen på gården. Tillsammans med sin hustru Anita gick han till verket och bygget satt igång 1988. Innan och under byggnationen har Lars och Anita gjort ett otal besök på golfanläggningar i Amerika och i Europa. Nämnas bör att idén till de signifikanta vita broarna och tee-skyltar kom från Silverado Golf and Country Club i Nappa Valley, Kalifornien. Inte från Olympic Club i San Fransisco som har omnämnts i olika medier. Förvisso hämtades helt säkert lite influenser från denna exklusiva klubb som Lars fattade tycke för under sina resor i Amerika.

1 oktober 1987 bildades Gumbalde Golfklubb vid ett konstituerande möte i Malmgard. 1 oktober 1988 invald i Svenska Golfförbundet som klubb nummer 232. Idag har klubben nummer 239, orsaken till denna ändring är oklar.

Klubbens första årsmöte hölls på Malmgard den 11 februari 1988 och var mycket välbesökt. Föredragshållare på mötet var den skotske golfpron Bruce Grafton och hans fru Inger Lind. Grafton var en känd golfprofil i Sverige under många år.

En liten episod om Grafton är den att han en gång i tiden tipsade greven Ian Hamilton att Gösta Carlsson var intresserad att köpa marken vid Barsebäck. Tur är väl detta. För golfsverige hade varit fattigare utan de framgångar som kommit på denna fantastiska anläggning vid Öresund, Solheim Cup och alla Mastersturneringar med alla världsstjärnor närvarande. 

De första nio hålen var klara för invigning 17 juni 1989. Samma säsong togs restaurang Skänken, shop och kanslilokaler i bruk efter omfattande ombyggnation som anpassats till den gamla kulturmiljön. Skänken är inredd i den gamla tröskvandringen, därav de rundade ytterväggarna.

På sensommaren detta år hölls det första klubbmästerskapet på klubben. Man spelade fyra varv (36 hål) på niohålsslingan i tidvis mycket tät dimma. De första årens festligheter som arrangerades i samband med klubbmästerskapet bidrog starkt till att en genuin klubbkänsla etablerades tidigt.

Salen stod klar 1992. Denna magnifika lokal med sin västra gavel helt klädd i glas med det vackra gotländska landskapet och Stånga kyrka i fonden. I andra änden av Salen har uppförts en öppen spis som i mäktighet bara kan mäta sig med dylika pjäser i gamla riddarborgar eller kungliga palats. Matchvikt 12 ½ ton! För att skapa balans i rummet var det tvunget att något extraordinärt i östra änden, balansen får sägas vara uppnådd.

Man har inte sparat på någonting under uppbyggnaden och alla färger och inventarier har valts med största omsorg.

På Pingstafton 1992 firades invigningen av ”Larslanda” med champagne och Gotlandsdricka (”dricku”).

Efter ett initiativ av Lars och i samarbete med Ivan Jacobsson byggdes Stångkvie Flygfält norr om golfbanan. En 775 x 27 meter stor landningsbana ställdes i ordning och sportflyg och sågs under många år starta och landa i Stånga. Fram till runt 2010 kunde man en sommardag i Stånga se och höra när planens motorer plötsligt tystnade uppe i skyn och därefter se hur fallskärmshoppare, skrikande av glädje eller skräck, varpå motorerna hostade igång igen. Även segelflygplan startade och landade under flera år på flygfältet, som tyvärr lagts ned.

Under samma år blev även hotellet färdigställt och konceptet började bli färdigt.

Under 1992 kom även det första numret av Gumbaldebladet ut. Detta var en medlemstidning som utkom 3 - 4 gånger per år. Tyvärr har denna tradition ej fortlevt.

Vid årsmötet 1993 invaldes Lars och Anita Lagergren till klubbens första hedersmedlemmar som en erkänsla på det hängivna arbete som de lagt ner på att skapa Gumbalde Golf.

Den 12 juni 1993 fick klubben kungligt besök. Då invigdes banans nio nya hål av prinsessan Birgitta samtidigt som tävlingen Silverklubban spelades för första gången.

En tävling som Göran Zachrisson var tävlingsfadder till. Klubbens första ”Captain of the Golf” blev Björn Edström. Silverklubban har sina rötter ända tillbaka till 1744 då man spelade om en silverklubba i Skottland. Samtidigt med detta formulerade man de första skriftliga golfreglerna (i Skottland alltså).

Startfältet var stort, 110 startande, och innehöll en mix av medlemmar och diverse celebriteter. Ulf Schmidt och Ove Bengtsson några av våra tidiga tennisess, prinsessan Birgitta, Derek Rowlands och Kent Finell är några av dessa. Hela ”Hänt i veckan” gänget deltog och efter banketten som hölls på Salen stod Robert Wells och Lill-Babs för underhållningen inne på Astuas (granngården) innergård. En värdig invigning av en värdig anläggning.

Klubbens tredje hedersmedlem blev framlidne Lennart Frödell som invalts i denna ädla skara. Detta för sitt stora engagemang i klubben såsom styrelseledamot och framför allt för sina insatser för veterangolfen. Under senare år har även Karl-Erik Bergström och Sig-Britt Svensson samt senast Olle Fredriksson förärats hedersmedlemskap.

På Gumbalde äng, där dagens chippinggreen och parkering är belägna, startade 1924 Stångaspelen, ”Gutaolympiaden”. Lars morfar, Lars Niklas Lagergren, bidrog genom att upplåta marken till detta. Man hade spelat pärk på ängen redan 1916.

1949 blev Gumbalde en riksangelägenhet efter att Lars pappa, Gustav Nilsson lät plöja upp ängen. Under denna tid var Idrotts Bladet en stor tidning i Sverige och dess chefredaktör Torsten Tegnér en känd profil. Herr Tegnér skrädde inte orden i sin tidning och jämförde detta med mord. Oklart om artikeln skrevs under rusets inverkan.

Orsaken till schismen mellan Gustav och Stångaspelens general skollärare Dahlgren går ej helt att utläsa av den omfattande floran av artiklar som följde i pressen. Klart är dock att diskussioner om arrendet var en del av osämjan. Stångaspelen flyttade under några år till Roma innan man iordningställde Stangmalmen där tävlingarna fortfarande hålls.

Gumbalde har fått mycket positiv respons i diverse artiklar och medier under årens lopp, bland annat med i inslag på TV4s Golfresan och i samma nummer av deras tidskrift publicerades några helt fantastiska bilder från banan.

Vi skall som medlemmar i klubben värna om dess rykte och känna stolthet för denna helt unika och fantastiska anläggning. Det finns inte många (om någon) anläggning i riket som kan erbjuda den närhet och intimitet som Gumbalde besitter.

Var stolta för Er klubb!

Kom ihåg ”GOLFEN BERIKAR LIVET”!

/Anders Svensson

Anders Svensson var sekreterare i styrelsen 1989-1991, ordförande i juniorkommittén 2004-2008, ledamot av styrelsen 2005 och dess ordförande 2006-2007.

Klubbens tidigare ordföranden

 • Lars Lagergren
 • Jan Edström
 • Lars Holm
 • Stig-Åke Svensson
 • Anders Svensson
 • Mikael Håkansson
 • Bo Björkman
 • Bengt Kindström
 • Olle Fredriksson
 • Lennart Weiss